• 25 Eylül 2022
  • 0

tahliye-i seyyiat

nahlardan temizleme, günahlardan temizleme.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.