• 25 Eylül 2022
  • 0

vaziyet-i muntazama

muntazam vaziyet, tertipli ve düzenli durum.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.