KURAN NEDİR? TARİFİ NASILDIR?

KURAN NEDİR? TARİFİ NASILDIR? Şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.. şu sahâif-i arz ve semâda müstetir Künûz-u Esmâ-i İlâhiye’nin keşşafı.. şu sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı.. şu âlem-i şehadet perdesi arkasındaki âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı Rahmâniye ve hitâbât-ı Ezeliye’nin hazinesi.. şu âlem-i mâneviye-i İslâmiye’nin güneşi, temeli, hendesesi.. avâlim-i uhreviyenin haritası.. zât ve sıfât ve şuun-u İlâhiye’nin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı nâtıkı, tercüman-ı sâtıı.. şu âlem-i insaniyetin mürebbisi, hikmet-i hakîkisi, mürşid ve hâdîsi.. hem bir kitab-ı hikmet ve şeriat, hem bir kitab-ı dua ve ubûdiyet, hem bir kitab-ı emir ve dâvet, hem bir kitab-ı zikir ve marifet gibi; bütün hâcât-ı mâneviyesine karşı birer kitap ve bütün muhtelif ehl-i mesâlik ve meşârib olan evliya ve sıddıkînin, asfiya ve muhakkikînin her birinin meşreblerine lâyık birer risale ibraz eden bir kütüphane-i mukaddesedir.” RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDAN

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.